Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej Zobacz większe

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

POR/17

Nowy

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej - A4, bloczek 100 kart

Więcej szczegółów

274 Przedmioty

17,50 zł

Więcej informacji

Nowe wzory oświadczeń uwzględniają nową, dodatkową podstawę prawną do świadczeń dla osób, które uzyskały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź zezwolenie na pobyt czasowy, a nie posiadają prawa do świadczeń z tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Do dotychczasowej listy dokumentów potwierdzających tożsamość dodano dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą potwierdzić tożsamość tych osób. Obowiązują dwa wzory oświadczeń – składanych odrębne:

  • we własnym imieniu (załącznik nr 1);
  • przez przedstawiciela ustawowego (albo opiekuna prawnego lub faktycznego) – w przypadku pacjentów małoletnich lub innych, którzy nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (załącznik nr 2).

Produkty powiązane